Monday, December 10, 2012

Семинар за практическо обучение за работа с Мудъл в НГПИД

На 8 декември 2012, събота, проведохме семинар за практическа работа в системата за елекртронно обучение. На секцията Мудъл на гимназиалния сайт започнахме създаването на уроци, тестове, речници и др. обучителни материали.
На обучението присъстваха 15 учители и ученици от НГПИД. Лектор беше г-жа Милена Ленкова.


Програма
дата на провеждане 8.12.2012 г.
място: Кабинет “Компютърна графика”, НГПИД
обучител: Милена Ленева, НЧ “Бъдеще сега”

9.00 ч. - 9.30 ч. - Регистрация
9.30 ч. - 11.00 ч. - Практическо занятие
11.00 ч. - 11.30 ч. - Кафе пауза
11.30 ч. - 13.00 ч. - Практическо занятие
13.00 ч. - 14.00 ч. - Обяд
14.00 ч. - 16.00 ч. - Обратна връзка, Сертификати
16.00 ч. - - Закриване

...
Вижте снимки от събитието ТУК

Sunday, November 25, 2012

Урок "Въведение в дизайна"


Професия Дизайнер
Дизайнер е специалист, който се занимава с дизайн.
На първият конгрес на ИКСИД (ICSID - International Council of Societies of Industrial Design), състоял се през септември 1959 година в Стокхолм е формулирана първата международно призната дефиниция за индустриалния дизайнер: "Индустриалният дизайнер е този, който е квалифициран чрез обучение, техническа подготовка, опит и визуално чувство за определяне на материали, механизми, форми, цветове, покрития и декорации на обекти, които се произвеждат в количество чрез индустриален процес. Индустриалният дизайнер може да бъде, в определени случаи, ангажиран със всички или само с един аспект на индустриално произведения продукт. Индустриалният дизайнер може също да бъде ангажиран с проблеми на опаковката, рекламата, експозицията и маркетинга, когато решението на такива проблеми изисква визуална преценка, като допълнение към техническите знания и опит." На VII конгрес на ИКСИД през септември 1969 г. се приема третото определение на дизайна предложено от Томас Малдонадо: "Дизайнът е такава творческа дейност, целта на която е формирането на хармонична предметна среда, най-цялостно удовлетворяваща материалните и духовни потребности на човека. Тази цел се постига чрез определянето на формалните качества на предметите, създавани в индустриалното производство. Към тези формални качества на предметите се отнасят не само свойствата на техният външен вид, но преди всичко структурните връзки, които придават на системата необходимото функционално и композиционно единство, което съществува за повишаване ефективността на производството." Работата на дизайнера по определен проект започва с получаване на задание, което поставя определени параметри на проекта, продиктувани от технически, маркетингови или други сфери.
Според специализацията си, дизайнерите се занимават с:
  • Графичен дизайн /Рекламен дизайн или Компютърен дизайн/ е този, който борави със средствата на визуалната комуникация. Графичните дизайнери имат реализация в областта на рекламата, полиграфията, типографията и др.
  • 3D дизайн е близък по смисъл на Графичния дизайн, но касае създаването на изображения, притежаващи три измерения. Пряко е свързан с компютърната графика и анимацията.
  • Пространствен дизайн е този, който се отнася до оформлението на интериорни и екстериорни пространства. Пространствените дизайнери имат реализация в областта на рекламата, панаирното и изложбеното дело, сценографията, производството на мебели и др.
  • Моден дизайн – среща се и като Текстилен дизайн. Модните дизайнери имат реализация в областта модата и производството на облекла.
  • Промишлен дизайн - среща се още като Индустриален, Продуктов или Инженерен дизайн. Свързан е с проектиране на продукти на промишленото производство - от самолети и автомобили до мебели и предмети на бита.
  • Уеб дизайн - разработка и оформление на интернет страници. Специалността е тясно свързана с копютърното програмиране и графичния дизайн.
Дизайнът е навсякъде. В четката за зъби, кранчето на мивката и чашата с вода. В удобните кецове, чантата през рамо и любимите дънки. В табелата на улицата, пейката на тротоара и шрифта във вестника. В кофичката на киселото мляко, велосипеда и приборите за хранене... Ежедневно, всеки използва стотици предмети, проектирани от дизайнери.
Дизайнерите и занапред ще доказват колко реално е влиянието на дизайна върху човешкия живот.  
Дизайнът е като игра, която провокира любопитството ни!

Петя Минекова
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profession of a Designer
A designer is a specialist who designs.
At the first congress of ICSID (International Council of Societies of Industrial Design), held in September of 1959 in Stockholm the first internationally accepted definition of industrial design was formulated as: „An industrial designer is one who is qualified by training, technical knowledge, experience and visual sensibility to determine the materials, mechanisms, shape, colour, surface finishes and decoration of objects which are reproduced in quantity by industrial processes. The industrial designer may, at different times, be concerned with all or only some of these aspects of an industrially produced object. The industrial designer may also be concerned with the problems of packaging, advertising, exhibiting and marketing when the resolution of such problems requires visual appreciation in addition to technical knowledge and experience.” At the 7th congress of ICSID in September of 1969 the third definition of industrial design proposed by Tomas Maldonado was accepted: „Design is a creative activity whose aim is the forming of harmonic object environment which best satisfies both material and spiritual human needs. This aim is achieved by determination of the formal qualities of objects produced by industry. These formal qualities on one hand are not only the external features but are principally those structural relationships which give the system the necessary functional and constructional unity which on the other hand exist increasing the effectiveness of the production.” Designer’s work to a definite project starts with receiving an assignment, which sets definite parameters to the project, dictated by technical, marketing or other spheres.
According to their specialization, designers work with:
• Graphic design /Advertising design or Computer design/ is the one that works with the means of visual communication. Graphic designers have realization in advertisement, polygraphy and typography.
• 3D design is similar in meaning to the Graphic design, but it concerns the creation of images, having three dimensions. It’s directly connected with computer graphics and animation.
• Spatial design is the one which refers to the layout of interior and exterior spaces. Spatial designers are likely to be used in advertisement, fair and exhibition, scenography and furniture production.
• Fashion design – also known as Textile design. Fashion designers are obviously needed in fashion and wear production.
• Industrial design – also known as Product or Engineering design. It’s related with the projection of products of industry – from airplanes and automobiles to furniture and household items.
• Web design – development and layout of internet pages. This specialty is closely related with computer programming and graphic design.
Design is everywhere: in a toothbrush, water supply tap and even in a cup of tea or in a pair of comfortable sneakers, shoulder bags and favourite jeans, a street sign, sidewalk bench and food utensils as well… Most people use daily hundreds of objects, projected by designers.
Designers will continue from now on proving how real the influence of design upon human lives is. Design is like a game, which provokes our curiosity!
Translated by Ralitsa Mincheva

Tuesday, November 20, 2012

Медиите за посещението ни в Испания

1. Интервю на Петя Минекова за радио Стара Загора

2. Публикация и интервю в онлайн изданието kazanlak.com
http://www.kazanlak.com/news-10005.html

3. Статия във вестник Искра
петък, 23 ноември 2012, брой 414. Пътепис от Ралица Минчева във вестник Искра
петък, 7 декември 2012, брой ...


 Пътепис от Ралица Минчева в онлайн СЕДМИЦА:

http://sedmica.bg/2012/12/hola-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-hola-%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F/

 Пътепис от Ралица Минчева в онлайн библиотеката на гимназията:

http://issuu.com/artschool-kazanlak/docs/putepis-ispania-ralitsa


5. Статия в турски вестник в Анкара

Отчет за проведената работна среща в Испания


ОТЧЕТ
От Стефка Дамянова, ръководител на проекта
Първата работна среща по проекта се проведе в Испания от 4 до 10 ноември 2012 г. Домакин беше училището IES LA PUEBLA, град Викар, което посрещна партньори от 6 страни – България, Гърция, Турция, Румъния, Полша и Италия.
Българската група се състоеше от 6 човека – Петя Минекова, директор на гимназията, Стефка Дамянова, ръководител на проекта, Ралица Минчева, Диана Михова, Никола Вълчев и Борис Керанов, ученици от 12 клас.
Пътуването извършихме със самолет икономична класа София- Мадрид-Алмерия и обратно с авиокомпаниите България Еър и Иберия на 4 и на 10 ноември 2012.
Испанските партньори бяха планирали престоя ни до най-малките подробности и бяха организирали транспорта, настаняването ни, работната и културната програма  стриктно. Посрещнаха ни на летището с наетия комфортен автобус и ни настаниха цялата група в хотел Портомагно в курортното селище Плайядулче.
На 5 ноември всички участници бяхме в град Викар. Това е 20 хиляден град с 80% имигрантско население и с основен поминък зеленчукопроизводство. Цялата територия на областта е покрита с оранжерии и системи за капково напояване. Затова и предприятието Vicasol, което посетихме, беше за пакетиране и експорт на зеленчуци в цял свят. Бяхме приети и приветстани от кмета на град Викар г-н Mr. Antonio Bonilla. Това беше и ден за опознаване и представяне на партньорите, участващи в проекта. Нашето училище показахме чрез филм, създаден от ученици, показващ учебния процес по специалните предмети по изкуствата  в гимназията ни. Ралица разказа на английски език важна информация за нас като проектни партньори. Представането ни се прие радушно от останалите участници и получихме похвали. За нас беше много интересно разглеждането на училището и запознаването с испанските участници в проекта от професионалния курс „Компютърен специалист“. Техен учител е Алберто, който е и координатор на проекта. В този курс имат богат опит в използването на електронната платформа МУДЪЛ, която е в основата на настоящия проект.  Беше представена специалната инсталация на учебната платформа, която ще ползваме за дейностите и резултатите по проекта.  Училището ИЕС ЛА ПУЕБЛА е държавно училище, осъществяващо общо средно образование, образование за възрастни и професионални курсове. В него учат .... ученика и ...... учители. Учениците са основно от имигрантските общности. Учебните стаи са просторни и оборудвани с „умни“ дъски.
На следващия ден бяхме приети от Областния управител на област Алмерия Mr. Amós García, който ни запозна с развитието на пазара на труда и бизнес средата в основно туристическия и аграрен район. Културната ни разходска включваше посещение на крепостта Алказаба, спортен комплекс и музей за тореадори, модерно оборудван театър и замъка Света Ана, където ни впечатли изработването на голям макет и изложба пастели.
В сряда пътувахме до източното крайбрежие в Нациоаналния парк Cabo de Gata - Nijar, който е под егидата на Юнеско. Там по много интересен начин проследихме вулканичния  процес на образуване на местността в рамките на 8 милиона години. В нас останаха прекрасни спомени от красивитеморски заливи  и уникалността на пейзажа. Разбрахме колко еднакви и същевременно различни са териториите на нашите две страни. Почувствахме чара на топлия средиземноморски климат. След обед проведохме работна среща, на която разпределихме ролите и поставихме задачитеи сроковете за изпълнение за следващия  едногодишен период.
Особено полезен за нас и нашите ученици беше 8 ноември, пътуването ни до Гранада и посещението на Алхамбра. Това е комплекс от арабски палат  от средата на 10 век, военна отбранителна крепост,  дворецът на испанския крал Карл V, великолепна ботаническа градина с потоци и фонтани и прекрасни гледки към стария град Гранада и заснежените върхове на Сиера невада.  Ажурните орнаменти на арабския дворец в мавритански стил са последния велик период на андалуското изкуство в Гранада. Учениците ни изучават изкуствата в този период в часовете по „История на изкуствата“ и за тях допирът до детайлите и архитектурата на Алхамбра допринася  за професионалното им развитие.
Последният ден също беше наситен с мероприятия и емоции. Посетихме западното крайбрежие на Алмерия и слушахме на живо автентичен фламенко музикант и певец. На последната работна среща направихме анализ на посещението, попълнихме анкета за обратна връзка,  бяха раздадени сертификатите за участие и бяха направени препоръки за планирането и организацията на следващите проектни срещи.
Рано сутринта на 10 ноември отпътувахме със самолет до София и след това с влак до Казанлък.
Проведената среща в Испания беше полезна и мотивираща за работата на нашата група. Ние ще създадем електронно съдържание в платформата Мъдул за представяне на професията Дизайнер – уроци, тестове, двуезичен речник на професионалните термини, аудио и видео материали за развитието на професията, форум за дискутиране на професионалното бъдеще и др. Учениците ни, под ръководството на учителите, ще се включат и в курсовете на партньорите ни и ще се запознаят с техните професии.
Следващата среща по проекта е от 5 до 11 май 2013г в България и домакин ще бъде нащата гимназия – Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов“, гр.Казанлък.
Успех!