Wednesday, October 10, 2012

Стартиране на проекта, критерии избор на екипКритерии за избор на ползватели:
1. Да са ученици в редовна форма на обучение в НГПИД "Акад.Д. Узунов".
2. Да нямат наложени наказания от Педагогическия съвет.
3. Да са били активни участници в образователния процес и извънучилищните дейности.
4. Да са били награждавани и да са допринесли за издигане престижа на НГПИД.
5. Да са изразили писмена мотивация за включване в проекта.
6. Да ползват работния език на проекта - английски.
7. Да са контактни личности с желание за младежко лидерство.
8. Да могат да работят в екип.
No comments:

Post a Comment