Thursday, September 27, 2012

Подписан договор с ЦРЧР

На 21.09.2012г. в град Пловдив Стефка Дамянова - ръководител на проекта и Петя Минекова - Директор НГПИД присъстваха на обучителен семинар за бенефициенти по секторни програми Леонардо да Винчи и Грундвиг и подписване на договорите.

Договор № LLP-2012-LEO-MP-07

Рег. № на проекта  2012-1-ES1-LEO04-49076   2


No comments:

Post a Comment