Wednesday, August 15, 2012

Resume


Резюме:
Този проект е насочен към професионално развитие в различни направления чрез програмата Moodle.  От една страна става дума за използването на Moodle като система за управление на обучението, която ще подпомогне учащите се да развият техните ИКТ умения, от друга като инструмент, който да се използва ефикасно за професионална обучителна програма използваща метологията на социалния конструкционизъм. Не на последно място Moodle предлага прозрачност по време на планирането, осъществяването и оценяването на този проект.
Също така настоящия проект включва материи от различни професионални сфери:
- История:  За целите на проекта ще бъдат разгледани еволюциите на различни професии от зараждането им до днешно време.
- Бит и култура:  В това отношение проектът изследва културни аспекти, които могат да окажат въздействие по време на работа, като например съществуването на мултикултурна работна среда.
- Общественозначимост:  Отчита се значимостта за интегрирането на жени, имигранти и хора с увреждания на пазара на труда и сътрудничеството на различни поколения на работното място.
- Развиване на бизнес: Проектът предлага информация за потенциалните потребители, както и възможност за осъществяване на ценни контакти между учениците, специалистите и фирмите.
- Езиков: Проектът включва дейности и материали за подобряване на езиковите знания свързани с техническите термини и английски език за чужденци.
- Дискусии свързани с работните подходи и условията за безопастност за всяка професионална сфера.
- Екологични проблеми, като например рециклирането на отпадъчни материали, както и използването на енергия от възобновяеми източници.
- Влиянието на новите технологии върху развитието на различните професионални области и отражението им върху бъдещето на тези професии.


This project addresses the professional development through Moodle from many different perspectives. To begin with, it regards the use of Moodle  as a Course Management System that will help the students to develop their ICT skills, secondly as a tool to be used efficiently in a professional training program from a social-constructivist methodology, and finally as a tool to offer transparency during the planning, implementation and evaluation stages of this project.
     In addition to this, the present project presents different professional fields from the following points of view:
- Historical: For this purpose the project  shows the evolution of different professions from the initial stages  to the present time.
- Cultural: In this respect the project explores cultural aspects that may have an impact at work, such as the existence of multicultural workplaces.
- Social: It addresses the importance of the incorporation of women, immigrants and disadvantaged population to the labour market, and the coexistence of older and younger generations at  workplaces.
- Commercial and entrepreneurial : The project offers information for potential consumers, and the opportunity to establish valuable connections between trainees, professionals and companies.
- Linguistic: It provides materials and activities to improve the knowledge of technical language and the use of English as a second language.
- Working methods and safety procedures, discussed by the participants, in each professional field.
- Environmental issues such as recycling of waste materials and the use of renewable energies.
- The impact that the use of new technologies has on the evolution of the different professional fields and a reflection about the future of these professions.

No comments:

Post a Comment